Oromo woman of Ethiopia. Peace to Kola Boof!

Oromo woman of Ethiopia. Peace to Kola Boof!